Montážní pokyny

Věnujte prosím tomuto textu náležitou pozornost!!!

Téměř denně se setkáváme s tím, jak nedbalost a lehkomyslnost některých mechaniků, zbytečně odlehčuje Vašim peněženkám. Proč platit za jednu věc dvakrát (a někdy dokonce i vícekrát)?

Výběr kvalitního dodavatele turbodmychadla je pouze část úspěchu.

 

Dalším nezbytným krokem je určení příčiny poškození turbodmychadla stávajícího a její odstranění.

Drtivá část destrukcí TBD je způsobená vnějšími vlivy, může se jednat např. o závadu na mazacím systému motoru, vadný vstřikovací systém paliva, mechanická tělesa ve výfukových plynech, nedostatečná filtrace nasávaného vzduchu apod.

Ve většině případů se dá příčina havárie turbodmychadla spolehlivě určit, samozřejmě to dokáže jen  osoba problematiky dokonale znalá - nabízíme 6let zkušeností v oboru oprav turbodmychadel, a  10 let zkušeností v opravách spalovacích motorů.
Doporučujeme při zakoupení turbodmychadla nového, dodat na provozovnu zároveň staré poškozené,  které podrobně rozebereme a pokusíme se určit přesnou příčinu poškození.

Při zakoupení našeho turbodmychadla má zákazník diagnostiku zdarma.

 

V poslední řadě je také nutné svěřit montáž nového turbodmychadla zkušeným odborníkům.

Nejčastější příčinou poškození reklamovaných turbodmychadel jsou opomenuté úlomky rotoru původního TBD v sacím traktu a jejich následné nasátí nově namontovaným TBD.

Druhou nejčastější pak porucha na mazacím okruhu motoru, a to i v případech, kdy je zákazník výslovně upozorněn na nebezpečí vzniku tohoto poškození.

Ujistěte se, že Váš mechanik má potřebné zkušenosti a vybavení pro montáž TBD, i výměna brzdových segmentů vyžaduje zkušenosti a potřebné vybavení.Montážní pokyny

1. Vyčištění sacího traktu:


- při havárii TBD dochází k proudění stlačeného vzduchu v opačném smyslu, tedy směrem od hlavy válců do předřadného filtru vzduchu, tento jev má za následek to, že pokud dojde k rozlámání lopatkového kola, jsou tyto úlomky zaneseny až právě do předřadného filtru, u motorů vybavených MAF senzorem (váha vzduchu) jsou tyto úlomky často zasekány v jeho sítku a časem dochází k jejich uvolnění (pokud se neodstraní).

- při vynechání tohoto kroku, je poškození TBD (nebo i totální havarie) téměř jistotou, protože pokud se dostane do 120 000 ot roztočeného rotoru úlomek velikosti jen několika mm, zcela jistě to nezůstane bez následků.

- taktéž, pokud je TBD totálně havarované, jeho ucpávkové kroužky neplní svoji funkci a motorový olej je hnán pod tlakem několika bar do sacího i výfukového traktu, během několika desítek vteřin tak může dojít k vyprázdnění celé olejové náplně. Zde hrozí nebezpečí, že pokud nebude olej ze sacího traktu odstraněn, dojde po opětovném nastartování k vniku většího množství do spalovacího prostoru a (vzhledem k nemožnosti stlačitelnosti kapaliny) k poškození klikového mechanismu motoru

V případě, že dojde při havárii původního TBD k rozlámání lopatkového kola kompresoru,      nebo úniku oleje do sacího traktu, je nezbytně nutné jej precisně vyčistit, a to celé vedení od předřadného filtru vzduchu až po sací svody na hlavě válců včetně mezichladiče stlačeného vzduchu.

2. Těsnění

- při použití výfukové těsnící pasty na místo těsnění může dojít k odtrhnutí přebytku a následného vniku do výfukové části TBD a tím jeho poškození, při použití těsnících tmelů na mazacích přírubách TBD může dojít k ucpání mazacích kanálků a tím opět k jeho poškození, nebo např. k ucpání sacího koše olejového čerpadla, čímž se snižuje jeho výkon.

- v případě použití starých deformovaných těsnění hrozí, že může docházet k úniku výfukových spalin, tento jev je provázen nepříjemným zvukem, který je často neprávem spojován s kvalitou opravy TBD

Používejte nová kvalitní těsnění - vyvarujte se použití těsnících tmelů a past.

3. Olej, kontrola tlaku oleje

- kontrola tlaku oleje je nutná po každé výměně TBD, neboť náchylnost k poškození (zadření) nových kluzných ložisek je vyšší než u starých opotřebovaných (kritická mez tlaku oleje má vyšší hodnotu)

- v případě totální havarie TBD je nutná jeho výměna a taktéž výměna olejového filtru, protože dochází většinou ke vniku většího množství mechanických nečistot (zbytky kluzných ložisek TBD)  do olejové vany


a) Používejte olej předepsaný výrobcem vozidla a dodržujte interval jeho výměny

Pozn: ze zkušeností nedoporučujeme provoz motoru osazených TBD na longlife interval, u turbodmychadel na takto provozovaných vozidlech dochází k většímu opotřebení jejich ložisek vlivem přítomnosti většího množství drobných mechanických nečistot v oleji a taktéž je zde vyšší náchylnost ke karbonizaci oleje a zanášení mazací soustavy.

b) Ložiskovou skříň TBD zaplňte před montáží dostatečným množstvím oleje

c) kontrola tlaku oleje

Před prvním startem připojte kontrolní tlakoměr na mazací okruh motoru (např. na místo tlakového kontrolního čidla), nastartujte motor a uveďte jej zkušební jízdou (dostatečně dlouhou) na provozní teplotu. Při plně prohřátém motoru by při volnoběžných otáčkách neměl být tlak oleje nižší než 1,5bar, při hodnotách kolem 1bar a méně je nutné zjednat nápravu, neboť riziko poškození kluzných ložisek (zadření) je velmi vysoké.  Zároveň se stoupajícími otáčkami se musí plynule zvedat tlak oleje až na cca 5bar, nesmí docházet k výpadkům tlaku, nebo jeho poklesu ve vyšších otáčkách.

Z hlediska kontroly hodnoty tlaku oleje nespoléhejte na varovnou kontrolku palubních přístrojů, protože nastavení sepnutí kontrolních čidel bývá zpravidla 0,3-0,6bar, což už je velmi pozdě.

 

4.Kontrola těsnosti sacího traktu.

- při netěsnostech sacího traktu na sací větvi (od předřadného filtru po TBD) dochází k nasávání nefiltrovaného vzduchu tzn včetně prachu a jiných drobných nečistot, které mají destruktivní vliv na rotor TBD.

- při netěsnostech na výtlačné větvi sacího traktu (od TBD přez chladič stlačeného vzduchu až po sací svody na hlavě válců)  dochází k nadměrnému opotřebování především axiálních ložisek TBD z důvodu vyšších provozních otáček jeho rotoru. V důsledku tohoto opotřebení může dojít k totální destrukci během krátké provozní doby.

a) Zkontrolujte vizuálně dokonalou těsnost sací větvě na sacím traktu.

b) Proveďte tlakovou zkoušku výtlačné větvě sacího traktu: Na jedné straně zaslepte a z druhé strany vpusťte stlačený vzduch na hodnotu provozního plnícího tlaku TBD (pozor na poškození při příliš vysokých hodnotách!)

c) Použijte nový vzduchový filtr

5. Kontrola regulačních prvku TBD

- při špatně funkční regulaci TBD muže docházet k jeho nadměrnému opotřebování nebo ke stavům, kdy je TBD bez výkonu, příp. k výpadkům výkonu. Děje se tak například při poškozeném tlakovém snímači, poškozených, nebo špatně zapojených hadičkách regulačního obvodu apod.

a) Zkontrolujte stav a správné zapojení regulačních prvků TBD

b) Proveďte testovací jízdu a kontrolu hodnot plnícího tlaku pomocí diagnostického zařízení.

6. Provoz turbodmychadla

- provoz přeplňovaných motorů má svá drobná úskalí, na které je třeba myslet, aby bylo dosaženo dlouhé životnosti TBD.

a) Nové nebo opravené turbodmychadlo nezatěžujte prvních několik km na maximální výkon. 


b) Po startu studeného motoru nepožadovat ihned jeho plný výkon, ale motor jen částečně zatěžovat až do zahřátí na provozní teplotu.

c) Po větším a dlouhodobějším zatížení motoru (např. jízda po dálnici vysokou rychlostí, plně naložené vozidlo, vozidlo s přívěsem apod.) nechat před vypnutím motor běžet ve volnoběžných otáčkách cca 1-2min a umožnit tak snížení teploty TBD na bezpečnou mez (při plném zatížení motoru jsou teploty výfukových plynů u naftových motorů až 800-850°C a benzínových dokonce až přez 1000°C).

d) Nezanedbávat údržbu, provádět výměny předepsaného motorového oleje ( a také ostatních provozních náplní a filtrů) v pravidelných intervalech a v dostatečné kvalitě.

e) Při jakémkoliv podezření na nestandartní výkonnostní, nebo zvukový projev motoru vyhledat odbornou pomoc (např trhlina na hadici vedení sacího traktu může v krajním případě snížit životnost TBD jen na několik desítek km)Tyto pokyny byly vytvořeny na základě praktických zkušeností, při jejich zodpovědném dodržení  Vám zcela jistě bude TBD dlouhodobě a spolehlivě plnit svoji funkci.